Regulamin

Regulamin Serwisu

  1. Wraz ze złożeniem zlecenia wykonania usługi serwisowej klient zawiera z serwisem Okoń-SKI umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wysłanie smsów informujących o wykonaniu serwisu oraz max. 2 smsów promocyjnych w sezonie zimowym. Jeżeli klient nie wyraża zgody na wysyłanie smsów powinien poinformować o tym osobę przyjmującą zlecenie.
  2. Serwis zobowiązuje się do wykonania usługi jak najlepszej jakości w terminie uzgodnionym z klientem.
  3. Serwis Okoń-SKI nie odpowiada za wady ukryte dostrzeżone w trakcie serwisowania.
  4. Serwis Okoń-SKI wycenia wartość usługi a klient akceptuje ją własnoręcznym podpisem.
  5. W okresach przed i posezonowych a także w okresach szczytu sezonu termin wykonania usługi może przekraczać jeden tydzień za zgodą klienta.
  6.  Klient jest zobowiązany do oceny jakości wykonanej usługi na miejscu przy odbiorze i ewentualnego zgłoszenia reklamacji . Po opuszczeniu biura serwisu reklamacje nie będą uwzględniane.
  7. Serwis  ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.
  8. W uzasadnionych przypadkach serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub odmówienia usługi.
  9. Po wykonaniu usługi serwisowej serwis powiadamia klienta telefonicznie, a klient jest zobowiązany odebrać sprzęt w ciągu tygodnia . Po tym terminie serwis Okoń-SKI nie odpowiada materialnie za nieodebrany sprzęt (dotyczy przypadków losowych)
  10. Serwis przyjmuje sprzęt bez pokrowców, rzepów i innych akcesoriów, za pozostawione akcesoria serwis Okoń-SKI nie ponosi odpowiedzialności.

Regulamin Wypożyczalni

1. Wraz z podpisaniem dokumentu rezerwacji lub wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią Okoń-SKI umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. Wypożyczalnia Okoń-SKI oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt renomowanych firm, profesjonalnie przygotowany, w bardzo dobrym stanie technicznym.
3. Odpowiedzialność Klienta za sprzęt. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu, używanego zgodnie z jego przeznaczeniem w dobrych i bardzo dobrych warunkach śniegowych. W przypadku używania sprzętu w warunkach gorszych niż dobre lub niezgodnie z przeznaczeniem, Klient ponosi odpowiedzialność materialną za zużycie lub zniszczenie sprzętu i zobowiązuje się do poniesienia kosztów naprawy, serwisu lub odkupienia sprzętu.
4. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU: Klient może wykupić dodatkową opcję ubezpieczenia nart / snowboardu w cenie od 5% do 10% wartości sprzętu. Ubezpieczenie obejmuje ponad normatywne uszkodzenie sprzętu ale nie obejmuje 100% utraty sprzętu czyli kradzieży lub zagubienia. Szczegółowy regulamin ubezpieczenia podajemy poniżej.
5. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże dwa ważne dokumenty z aktualnymi zdjęciami lub wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię Okoń-SKI. Przedstawione dane osobowe przez Klienta są wpisywane do systemu rezerwacyjnego i są przechowywane zgodnie z informacją o RODO.
6. Wysokość kaucji jest wartością sprzętu. Jej wysokość ustala wypożyczalnia Okoń-SKI. W razie utraty wypożyczonego sprzętu klient ponosi koszt równy wyznaczonej kaucji. (W przypadku nie wykupienia opcji ubezpieczenia). W przypadku ubezpieczenia sprzętu przy całkowitej jego utracie klient ponosi 30 % udziału własnego od wartości sprzętu podanej w umowie.
7. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni Okoń-SKI.
8. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić jego stan techniczny oraz czy sprzęt jest kompletny.
9. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
10. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt nieuszkodzony, w dobrym stanie technicznym i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem.
11. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient korzysta ze sprzętu na swoją odpowiedzialność.
12. Klient nie może dokonywać żadnych napraw ani serwisowania sprzętu.
13. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
14. Wypożyczalnia Okoń-SKI nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
15. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba. Sprzęt należy zwrócić do godziny 13.00 następnego dnia po okresie wypożyczenia. Przedłużenie wynajmu o jedną godzinę powoduje naliczenie odpłatności za następną dobę. Opłaty za wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz opłata za dostarczenie i odbiór sprzętu ustalone są w cenniku.
16. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu, wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.
17.Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie, Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości. Klient, który nie wpłacał kaucji zobowiązany jest zwrócić wypożyczalni wartość sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.
18. Jeżeli klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie, powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni. W przypadku, kiedy Klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, bądź też nie uzyska akceptacji wypożyczalni, wtedy sprawa zostaje zgłoszona do właściwych organów ścigania.
19. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd w Kaliszu.
20. Inne, nieujęte w tym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawne.

 

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU:

Ubezpieczenie sprzętu obejmuje:

ponad normatywne zużycie sprzętu czyli stępienie krawędzi nart lub deski, ponad normatywne porysowanie ślizgu nart lub deski. uszkodzenie wiązań, zgięcie lub złamanie kijka itp.

Ubezpieczenie nie obejmuje lub obejmuje częściowo:

Utratę poprzez zagubienie lub kradzież sprzętu – udział własny wypożyczającego od 30-40% wartości w umowie.

Złamanie nart lub deski – 20-30% udziału własnego w przypadku rażacego niedbalstwa lub 10-20 % udziału własnego w pozostałych przypadkach.